Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Ataka Bomb 400 ml

Aerosoolne lendavate putukate hävitamiseks mõeldud putukatõrjevahend, mis sisaldab järgmisi toimeained:putukatõrjevahend, mis sisaldab järgmisi toimeained:tsüpermetriin (0,50 g / 100 g); tetrametriin (0,20 g / 100 g);geraniool (0,01 g / 100 g). Registreerimistunnistus nr: 2486/24.ETTEVAATUST! H222.Eriti tuleohtlik aerosool. H229 Mahuti on rõhu all:kuumenemisel võib lõhkeda.. H410 Väga mürgine veeorganismidele,pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas..P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest,.leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustadaleekidesse või muusse süüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletadaisegi pärast kasutamist. P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist..P410 +P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuurilüle 50°C/122°F. P501 Sisu / mahuti kõrvaldada viia ohtlike jäätmetekogumispunkti.Kasutusotstarve ja kasutamine:Kasutusotstarve ja kasutamine: Toode on mõeldud siseruumis roomavate putukate (ämblikud, prussakad, jaanimardikad, põrnikad, kirbud, majasoomukad ja teised roomavad putukad) ja lendavate putukate (kärbsed, sääsed, kihulased ja teised sarnaste mõõtmete ning ründamismeetodiga putukad) vastu kasutamiseks. Toode avaldab putukatele toimet kokkupuutel ja manustamisel. Toime avaldumine algab juba 15 minutit pärast lendavatele putukatele ning 30 minutit pärast pindadel liikuvatele putukatele kandmist. Toote toime püsib vähemalt 24 tundi. Kasutamine: Enne toote kasutamist tuleb akvaariumid, terraariumid, loomapuurid koos loomadega teisaldada või kinni katta. Eemaldage või katke kinni toit ja toidunõud. Toote kasutamise ajal ei tohi ruumis olla kõrvalisi isikuid ega loomi. Kasutamine: paigutage toote pakend ruumi keskossa suvalisele kõrgusele põrandast. Toote aktiveerimiseks vajutage tugevasti aplikaatorile, kuni see lukustub oma kohale. Hoidke mahutit käes püstises asendis ja oma näost võimalikult kaugel, et kaitsta nägu pihustist väljuva vertikaalse joa eest. Jätke mahuti tühjenema, pange käest ning sulgege ruum 1 tunniks. Aerosool levib 30 m3 ruumis umbes 8 sekundit.Tuulutage ruumi pärast toote kasutamist põhjalikult umbes 1 tundi, eemaldage tühi mahuti ning visake ära. Peske kõiki tööpindu, laudu ja muid pindu enne kasutamist. Ettevaatusabinõud: Vältige otsest kokkupuudet tootega ning aurude sisse hingamist. Toote kasutamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Soovituslikult tuleks kasutada isikukaitsevahendeid: töörõivaid, lahustikindlast materjalist kaitsekindaid, kaitseprille. Kasutada ainult hästiventileeritud kohas. Pärast toote kasutamist pesta nägu ja käsi seebi ja veega. Hoida eemal toiduainetest, toidunõudest ja loomasöödast.Jäätmekäitlus:Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida pinnavee, põhjavee ja pinnase saastamist. Mitte saata munitsipaalprügilasse. Tootejääke ja tühja tootepakendit tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Jäätmeid ei tohi ise käidelda. Jäätmeid peab käitlema vastavalt kehtivatele eeskirjadele, need tuleb käitlemiseks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele. Esmaabi: Sissehingamisel: vältida pihustatud aine sisse hingamist. Toimetada ainega kokku puutunud isik värske õhu kätte, kaitsta teda alajahtumise eest. Kui kannatanul on raske hingata, kasutada hingamise abivahendeid ning pöörduda koheselt arsti poole. Silma sattumisel: loputada lahtisi silmi vähemalt 15 minutit rohke veega (vältida tugeva veejoa kasutamist). Valu ja punetuse püsimise korral pidada kohe nõu silmaarstiga. Nahale sattumisel: võtta ära saastunud rõivad, loputada nahka rohke seebi ja veega. Pesta rõivaid enne uuesti kasutamist. Häirivate sümptomite tekke korral pöörduda koheselt arsti poole. Allaneelamisel: arsti nõusolekuta mitte kutsuda esile oksendamist, tagada, et kannatanu jääb rahulikuks. Pöörduda koheselt arsti poole. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõjud:Silma sattumisel: ärritus, punetus, pisaravool, kõrvetustunne. Nahale sattumisel: ärritus, tundlikkus.Sissehingamisel: valu ja/või peapööritus, võib ärritada limaskesti ja ülemisi hingamisteid. Pärast allaneelamist: iiveldustunne, oksendamine, kõhulahtisus. Toote klassifikatsioonist tulenevatest erinevaid kõrvaltoimeid ei ole täheldatud
Veel selles kategoorias: « Ataka Sniper 400 ml