Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Ataka Sniper 400 ml

Aerosoolne lendavate ja roomavate putukate vastane putukatõrjevahend, mis sisaldab järgmisi toimeained: katõrjevahend, mis sisaldab järgmisi toimeained:tsüpermetriin (0,50 g / 100 g); tetrametriin (0,20 g / 100 g);geraniool (0,01 g / 100 g).Registreerimistunnistus nr: 2485/24ETTEVAATUST! H222 Eriti tuleohtlik aerosool. H229 Mahuti on rõhu all:kuumenemisel võib lõhkeda. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalinetoime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemalsoojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudestsüüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustada leekidesse või muussesüüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist. P410 +P412 Hoida päikesevalguseeest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C/122°F. P501 Sisu / mahuti kõrvaldada viiaohtlike jäätmete kogumispunkti. Kasutusotstarve ja kasutamine: Kasutusotstarve ja kasutamine:Toode on mõeldud siseruumis roomavate putukate (ämblikud, prussakad, jaanimardikad, põrnikad, kirbud, majasoomukad ja teised roomava putukad) ja lendavate putukate (kärbsed, sääsed, kihulased, kimalased ja teised sarnaste mõõtmete ning ründamismeetodiga putukad) vastu kasutamiseks.Toode avaldab putukatele toimet kokkupuutel ja manustamisel. Toime avaldumine algab juba 15 minutit pärast lendavatele putukatele, 5 minutit pärast herilastele ning 30 minutit pärast pindadel liikuvatele putukatele kandmist. Toote toime püsib vähemalt 24 tundi. KASUTAMINE : Enne toote kasutamist tuleb kaladega akvaariumid, terraariumid, loomapuurid koos loomadega teisaldada või kinni katta. Eemaldage või katke kinni toit ja toidunõud. Enne tarvitamist loksutada. Alustada toote kasutamist ruumi kõige kaugemast nurgast ning liikuda väljapääsu suunas.Lendavate putukate hävitamine: 30 m3 ruumis ei tohiks toodet pihustada kauem kui 7-10 sekundit. Pihustamiseks suunata pihusti näost eemale, vajutada nupule ning hoida toodet vertikaalses asendis. Mitte pihustada tapeedile. Pihustada seinapinnast vähemalt 1 meetri kaugusel.Roomavate putukate hävitamine: Mitte pihustada näo suunas. Pihustada (umbes 30 cm kauguselt) kohtadesse, kus putukad kogunevad ja pesitsevad (seinte alumine osa, praod, lõhed, ventilatsiooniavade ja veetorude ümbrus jms). Alustada toote kasutamist ruumi kõige kaugemast nurgast ning liikuda väljapääsu suunas. Umbes 2 m2 pinnale tuleks toodet pihustada 30 sekundit.väljapääsu suunas. Umbes 2 m2 pinnale tuleks toodet pihustada 30 sekundit. Sulgege ruum pärast toote kasutamist 1-2 tunniks, seejärel ventileerige põhjalikult umbes 1 tund. Ettevaatusabinõud: Vältige otsest kokkupuudet tootega ning aurude sisse hingamist. Toote kasutamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Soovituslikult tuleks kasutada isikukaitsevahendeid: töörõivaid, lahustikindlast materjalist kaitsekindaid, kaitseprille. Kasutada ainult hästiventileeritud kohas. Pärast toote kasutamist pesta nägu ja käsi seebi ja veega. Hoida eemal toiduainetest, toidunõudest ja loomasöödast. Jäätmekäitlus: Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida pinnavee, põhjavee ja pinnase saastamist. Mitte saata munitsipaalprügilasse. Tootejääke ja tühja tootepakendit tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Jäätmeid ei tohi ise käidelda. Jäätmeid peab käitlema vastavalt kehtivatele eeskirjadele, need tuleb käitlemiseks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele. Esmaabi: Sissehingamisel: vältida pihustatud aine sisse hingamist. Toimetada ainega kokku puutunud isik värske õhu kätte, kaitsta teda alajahtumise eest. Kui kannatanul on raske hingata, kasutada hingamise abivahendeid ning pöörduda koheselt arsti poole.Silma sattumisel: loputada lahtisi silmi vähemalt 15 minutit rohke veega (vältida tugeva veejoa kasutamist). Valu ja punetuse püsimise korral pidada kohe nõu silmaarstiga.Nahale sattumisel: võtta ära saastunud rõivad, loputada nahka rohke seebi ja veega. Pesta rõivaid enne uuesti kasutamist. Häirivate sümptomite tekke korral pöörduda koheselt arsti poole.Allaneelamisel: arsti nõusolekuta mitte kutsuda esile oksendamist, tagada, et kannatanu jääb rahulikuks. Pöörduda koheselt arsti poole.Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõjud:Silma sattumisel: ärritus, punetus, pisaravool, kõrvetustunne.Nahale sattumisel: ärritus, tundlikkus.Sissehingamisel: valu ja/või peapööritus, võib ärritada limaskesti ja ülemisi hingamisteid.Pärast allaneelamist: iiveldustunne, oksendamine, kõhulahtisus.