Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Deltasect Biotsiid-Insektitsiid 25 ml roomavate putukate vastu

INSEKTITSIIDNE VESISUSPENSIOONI KONTSENTRAAT ROOMAVATE
PUTUKATE VASTU
Loa number: EE-0017967-0000
Loa omanik: Sharda Cropchem España S.L.
Carri Condomina 3
Edificio Atalayas Business Centre, Planta 12
30006 MURCIA, Edasimüüja
Koostisained: toimeaine: Deltametriin 2.394%
Mõruaine 0,002%
Ülejäänud koostise moodustavad abiained
Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-metüül-3(2H)-
isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
NETOSISALDUS: 25ml
PARTII: vaata pakendilt
KÕLBLIKKUSAEG: 2 aastat
INSEKTSITSIIDIDE KASUTAMISEL OLLA ETTEVAATLIK!ENNE
KASUTAMIST LUGEDA ETIKETIL ESITATUD TEAVE LÄBI
ÜLDSUSELE KASUTAMISEKS
HOIATUS
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 1,2- bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-
metüül-3(2H)-isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni. Võib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu / mahuti kõrvaldada.
ETTEVAATUSABINÕUD: KASUTAMISEKS AINULT INSEKTITSIIDINA.
KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES. Hoida toodet originaalpakendis
lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist,
töötlemist ja enne söömist pesta käed. Mitte segada teiste kemikaalide
ja ainetega. Vältida töödeldud pindade puudutamist. Vältida kasutamist
inimeste (eriti laste), lemmikloomade või loomade juuresolekul. Lahjendatud
insektitsiidi lahust ei tohiks kunagi alles hoida. Iga kord tuleb teha uus
lahus. Mitte kasutada toiduainete / loomasööda läheduses. Toiduained /
loomasööt tuleb kasutuskohast eemaldada. Kõrvaldada töötlemise ajaks kõik
tööriistad, mis võivad toiduainete / loomasöödaga kokku puutuda. Veepaagid,
söödakünad ja muud pinnad või seadmed, mis võivad loomasööda /
toiduainetega kokku puutuda, tuleb enne töötlemist saastumise vältimiseks
kinni katta. Vältida toote kasutamist toiduainete, nõude ja pindade läheduses,
mis võivad toiduainetega kokku puutuda. Töödeldud kohad võib uuesti
tavatarbijate, lemmikloomade ja teiste loomade kasutusse anda siis, kui
pihustatud pinnad on kuivanud.
Vältida tiikide / järvede, veetorude või kraavide saastamist lahjendatud toote
või tühja anumaga. Toote kanalisatsiooni valamine on keelatud. Vältida toote
sattumist keskkonda (pinna- ja põhjavette), kanalisatsiooni, äravoolusüsteemi
jne, ehitades kaitsetõkked ja sulgedes äravoolusüsteemid. Teavitada
toote lekkest veekogudesse, äravoolusüsteemidesse, kanalisatsioonidesse
vastavaid ametiasutusi. Toote kogumis- ja koristamismeetodid ja -materjalid:
Absorbeerida leke inertse ainega (liiv, kaoliin...), koguda kokku ja panna
konteineritesse hilisemaks käitlemiseks ohtliku jäätmena.
RESISTENTSUSE OHJAMINE:
Deltametriini kasutatakse biotsiidsetes toodetes lühiajaliselt ning seetõttu
ei peeta tõenäoliseks, et see soodustaks sihtorganismidel resistentsuse
tekkimist. Igasuguse resitentsuse tekkimise vältimiseks sihtorganismidel
soovitatakse kasutada deltamteriinil põhinevaid tooteid vaheldumisi teiste
insektitsiididega, mis ei sisalda püretroide.
ESMAABIJUHEND
Üldine: Viia kannatanu värske õhu kätte. Eemaldada kohe kõik saastunud
riided. Hoida kannatanu puhkeasendis. Säilitada kehatemperatuur. Kui
inimene on teadvusetu, asetada ta külili nii, et pea oleks ülejäänud kehast
pisut madalamal ning põlved kõverdatud. Kontrollida hingamist, vajaduse
korral teha kunstlikku hingamist. Kannatanut ei tohi mitte mingil juhul
üksinda jätta. Viia kannatanu haiglasse ja võimaluse korral võtta kaasa
pakend või etikett. Allaneelamine: Allaneelamisel oksendamist mitte esile
kutsuda. Sissehingamine: Viia kannatanu värske õhu kätte (õue). Halva
enesetunde korral pöörduda arsti poole. Nahale sattumine: Pärast nahale
sattumist pesta kohe seebi ja veega, vältides hõõrumist. Silma sattumine:
Loputada kohe rohke veega umbes 15 minutit, hoides laugusid lahti ning
eemaldades kontaktläätsed. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
24 h hädaabi telefoninumber: 112
Mürgistusteabe telefoninumber: 16662
PUTUKAD, KELLELE TOODE ON MÕELDUD
Roomavad putukad
KASUTATAVAD ANNUSED
Lisatud pipeti abil lahjendada 1 ml toodet 100 ml vees (annus 2 m2 jaoks).
KASUTUSOTSTARVE
Deltasect sobib kahjurite ohjamiseks siseruumides järgmistes hoonetes:
majad, korterid, teeninduskeskused, kinod, barakid, hotellid, restoranid,
baarid, söögikohad, haiglad, tööstuslaod …
KASUTUSJUHEND
DELTASECTi pihustamiseks kohtadesse, kus putukad end peita võivad (praod
ja lõhed), soovitatakse kasutada selliseid seadmeid nagu käsi- või selgprits.
Lahuse valmistamisel kasutada toote doseerimiseks lisatud pipetti.
Toodet pihustatakse madala survega pritsiga (käsi- või selgprits).
Pihustatakse 0,1 m laiuse ribana töödeldavatele pindadele. Maksimaalselt
2 kasutuskorda aastas. Töötlemist võib korrata 2 kuu järel. Kui anum tühjaks
saab, LOPUTADA SEE PÕHJALIKULT, kasutades integreeritud surveseadet
või käsitsi kolm korda loputades. Loputamisel lisada pesuainet. Toode
pole mõeldud pihustamiseks loomapidamishoonetes ning seetõttu ei ole
nendes elavate loomade saastumine tõenäoline.
HOIDMINE
Toodet tuleks hoida hermeetiliselt suletud originaalpakendites jahedas,
kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Vältida kõrgeid temperatuure ja otsest
päikesevalgust. Kaitsta niiskuse eest. Anumad tuleb asetada nii, et õhk
saaks takistusteta ringelda. Mitte hoida koos oksüdeerivate ainete, leeliste
(söövitavad lahused) või hapetega. Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja
loomasöödast. Kontrollida regulaarselt hoiukohas kahjustuste puudumist.
PAKEND
Tühjendada anum korralikult. Pakendit ei kasutata korduvalt.
Sisu / pakendi jäätmekäitlus toimub vastavalt kohalikele jäätmekäitlust
puudutavatele määrustele.
LAHTIÜTLUS
Pidada kinni pakendil esitatud kasutusotstarbest, annustest,
tingimustest ja ettevaatusabinõudest, mis on määratud toote omaduste
ja kasutusotstarbe põhjal. Töötlemine peaks toimuma vastavalt heale
tavale, arvestades kasutaja vastutusel kõiki konkreetseid asjaolusid, mis
võivad tekkida ja on väljaspool meie kontrolli (kasutatavad materjalid,
kasutustingimused, toote segu jne). Tootja annab kvaliteedigarantii
originaalpakendis müüdud toodetele.